Transportstyrelsen: Trafikregler för cykel bör inte ändras

Björn Åslund

Björn Åslund

31 maj 2022

Det är andra faktorer än ändrade trafikregler som får fler att cykla. Cykelreglerna i sig är bra som de är. Därför behövs det inga nya regler för cykling mot enkelriktat, omkörning av cyklister eller cykling i bredd. Det är tre slutsatser som Transportstyrelsen idag redovisar till infrastrukturdepartementet.

I oktober 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda ett flertal regelfrågor på cykelområdet och om dessa skulle leda till att andelen resor med cykel ökar. Uppdraget delredovisas idag till Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen ställer sig tveksamma till att dessa specifika regler skulle ge önskad effekt.

– För att nå ett resultat om ökad cykling i samhället behöver fokus i första hand ligga på förbättrad cykelinfrastruktur, inte regelförändringar, konstaterar Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen

Enkelriktning

Ett av förslagen handlar om att införa ytterligare regler för att möjliggöra cykling i båda riktningarna där det samtidigt är enkelriktat för motorfordon. Transportstyrelsen konstaterar att det redan med befintliga regler går att få till trafik i båda riktningar för cyklister vid enkelriktad gata, exempelvis genom att anlägga en avskild cykelbana på ena sidan av vägbanan och på den tillåta cykeltrafik åt båda hållen.

Att tillåta cykeltrafik mot den enkelriktade trafiken på själva gatan skulle ge trafikregler som leder cyklisterna och bilförare på direkt kollisionskurs med varandra. Dessutom strider förslaget om cykling mot enkelriktad trafik mot internationella konventioner om vägtrafik som Sverige valt att ställa sig bakom.

Omkörning

Det andra förslaget går ut på att kräva att omkörning av cyklister måste ske genom ett filbyte. Men inte heller här anser Transportstyrelsen det vara en god idé eller att det skulle ge en ökad andel resor med cykel i samhället. Bedömningen är dessutom att en sådan regel skulle skapa köer och förseningar och sannolikt öka frustration och agg mot de som cyklar.

– Det är olämpligt att införa en tvingande regel som innebär att man i varje enskilt fall behöver byta fil för att köra om en cyklist. Olika typer av trafikmiljöer innebär olika förutsättningar och en tvingande regel kan få negativ påverkan på trafiken. Exempelvis kan lastbilar och bussar få svårt att köra om cyklister, säger Christopher Patten.

Cykling i bredd

Det tredje förslaget gäller att ändra reglerna för att medge cykling i bredd som standard. Också det är en åtgärd som Transportstyrelsen inte bedömer skulle innebära ökat cyklande. Grundprincipen är att cyklister ska cykla på led till höger längs vägkanten, men om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken är det redan idag tillåtet att cykla i bredd.

– Det är tillåtet enligt dagens regler att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken. Vi menar att nuvarande bestämmelser i tillräcklig mån möjliggör cyklande i bredd och är en lämplig avvägning mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet, säger Christopher Patten.

Läs mer