Vanebilister testade. Elcyklar minskade bilåkandet

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

En grupp anställda vid Volvo i Skövde fick testa elcykel i projektet Elcyklist. Innan projektet åkte nästan alla bil till jobbet. Elcyklarna gav en tydlig omställning av resvanorna. Bilresande sjönk från 37 till 24 km per dag och person.

Det var framför allt vanebilister som inte annars cyklade som valdes ut i studien. De 98 deltagarna, som alla jobbade vid Volvo Powertrain i Skövde, hade mellan 5 och 12 km till jobbet. Innan projektet åkte 94 procent bil till jobbet. Deltagarna fick låna elcyklar i en mätperiod på fem veckor under vår och försommar 2020.

Projektet har drivits i samverkan mellan Hållbart Resande inom  Västra Götalandsregionen och Lunds universitet. Syftet var öka det hållbara resandet och samtidigt utvärdera effekterna av prova-på kampanjer med el-cykel. Man vill också se vilka effekter en prova-på kampanj har på attityder till elcykeln som ersättning för bilen.

Deltagarna delas i två testgrupp. Av de 98 gav 65 tillräckligt med data för att inkluderas i analys av projektet.

Resultatet visar tydligt att elcyklar bidrog till ändrade resvanor. Användning av elcykel ökade, men även vanlig cykel. 

– Från resultaten kan en se att de ökat sin cykling med vanlig cykel vilket kan förklaras av att de fick låna ut sin elcykel. Då valde de att ta sin vanliga cykel istället, upplyser Lena Hesselroth via mail, anställd vid Västtrafik som också deltagit i projektet.

Projektet har granskat färdmedelsfördelningen mätt i antalet resor. I en kontrollgrupp låg cykel på 3 procents andel av resorna, medan testgruppen hade 12 procent vanlig cykel. Elcyklar stod för 17 procent av antalet resor i testgruppen. Projektets slutsats är att elcyklisterna valde cykling 30 procent oftare än dem som hade vanlig cykel. Elcyklisterna trampade mer än dubbelt så långt som cyklisterna.

Vad är det mest negativa med elcyklingen, var en fråga som ställdes till deltagarna anställda vid Volvo Powertrain. Dåligt väder, var det vanligaste svaret.

Och bilresorna sjönk till 74 procents andel av resorna bland de som testade elcykel, i jämförelse med kontrollgruppen där bilresorna stod för 97 procents andel av resorna. Bilkörningen bland elcyklisterna minskade med 37 procent, från 37 km till 24 km per person och dag.

Främst jobbresor

Utvärderingen visar att elcyklarna främst ersatte resor till jobbet. Minst effekt hade elcyklarna när det kom till att hämta och lämna barn

Sex månader efter projektet har man gjort en uppföljande enkät för att se hur långsiktiga cykelvanorna blivit.

– 44 procent säger att de cyklar mer i vardagen efter att de deltagit i projektet. Ökningen är i huvudsak att de cyklar cirka 20- 40 procent mer än tidigare, uppger Lena Hesselroth.

15 personer har köpt en elcykel efter projektet och 6 personer har försökt men inte fått tag i den de önskat.

63 procent av de svarande anger att de ändrat sin inställning till cykling generellt och i fritextsvaren skriver de exempelvis: roligt att cykla, hälsosammare, onödigt att ta bilen till jobbet när en bor så nära, roligare med elcykel.

Projektet drar i alla händelser slutsatsen att testperioder med elcykel kan visa bilister att elcykeln är ett substitut. Ju mer man provar på, desto bättre blir ens inställning att byta bil mot elcykel, är en slutkläm i projektets redovisning.

12-11-2020

Läs mer