Utvärdering: Elcyklar ersätter många bilresor till jobbet

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Färdmedelsval vid pendling under cykelsäsong före och efter levererad förmånscykel bland förmånscyklister som endast beställt elcykel och använt förmånscykel för pendling. Källa Jönköpings kommun

4-12-2018/ Jönköpings kommun har utvärderat de förmånscyklar som erbjudits sedan 2016. Det syns tydligt att elcyklarna ökar cyklingen och ersätter oftare bil till jobbet än vanlig cykel. Dessutom verkar förmånscyklarna göra att framför allt elcyklister gör sig av med bilar.

Jönköpings kommun började under 2016 att erbjuda sina tillsvidareanställda förmånscyklar via företaget LAN-Assistans. Konceptet går ut på att cyklarna hyrs under tre år via ett månadsvis bruttolöneavdrag.
Jönköping är ju känt för sina backar i utkanten av staden, och det syns också i stort intresse för elcyklarna bland de kommunanställda. Under perioden våren 2016 till hösten 2018 tecknades avtal om 2687 cyklar varav 1606 var elcyklar, vilket innebär att 60 procent var elcyklar. 
För att utvärdera förmånscyklarna och vilken effekt de haft så har två webbenkäter genomförts. Den första genomfördes i januari 2017, smat en andra som startades vid månadsskiftet maj/juni 2018. Den besvarades av 1002 personer (52 procent av dem som då tecknat avtal) 
Här finns en mängd intressanta uppgifter om hur cyklar och elcyklarna används, som gör att man kan dra en hel del slutsatser om elcyklarnas potential i olika sammanhang.
Medianavståndet mellan hem och arbete är 7 km för de som beställt elcykel, och 6 km för dem som beställt enbart vanliga cyklar. Totalt sett bidrar förmånscyklarna till att 72 procent cyklar mer under cykelsäsongen. Men bland elcyklisterna är det 83 procent som cyklar mer, mot 54 procent med vanlig cykel.
Även under vintern är elcyklisterna mer igång. Dock ställer drygt hälften av cyklisterna bland Jönköpings kommunanställda undan cykeln vintertid, oavsett el eller trampcykel. Men av elcyklisterna är det 28 procent som uppger att de cyklar mer under vintern, mot 17 procent bland vanliga cyklar.
74 procent av dem som tecknat avtal har själva använt förmånscykeln för arbetspendling. Bland dem som endast beställt vanlig cykel är det 61 procent som själv pendlat med förmånscykel och 22 procent som har familjemedlemmar som gjort det. Bland dem som enbart beställt elcykel är siffrorna 81 procent som pendlat själva respektive 34 procent vars familjemedlemmar gjort det. 

Fler jobbresor med elcykel
Såväl vanliga som elcyklar har förändrat användningen av bil för jobbresorna. I enkäten fick de kommunanställda frågan ”Hur ofta använder du förmånscykel vid resor där du tidigare använde bil?” Bland elcyklisterna svarade 29 procent dagligen, och 23 procent flera gånger i veckan. Bland vanliga cyklisterna svarade 16 procent dagligen, och 11 procent flera gånger i veckan.
Enkäten har också undersökt färdsätt till arbetet under cykelsäsongen, före respektive efter det att förmånscyklarna levererades.
Före var det 49 procent av de svarande som tog bilen till jobbet. Den siffran sjönk till 31 procent efter leverans av förmånscyklarna. Före var det 2 procent som tog elcykel, efter var det 30 procent. Vanligt cykel hade 16 procent före, och 17 procent efter. Men det är inte bara från bilarna som elcyklar locka resenärer, konstaterar Olle Gustafsson, som är projektledare vid Jönköpings kommun.
-Elcyklarna har också tagit en del som tidigare använt vanlig cykel eller åkt med kollektivtrafiken. Men det stora antalet elcyklister kommer från kategorin ensamkörning av bil.

Sålt bilen
Enkäten ställde också frågor om förmånscyklarna påverkat ägandet av bilar. Bland elcyklisterna var det 10 procent som uppgav att de minskat antalet bilar i hushållet, och 9 procent som uppgav att de funderade på att minska antalet bilar i hushållet. Bland de vanliga cyklisterna uppgav 5 procent att de minskat antalet bilar, och 7 procent som uppgav att de funderade på att minska antalet bilar.
-Detta är nog den mest förvånande siffran, det är enormt att tio procent som gjort sig av med bilar. Vi har dessutom räknat bort de först inkomna svaren, då frågan till att börja med var luddigt ställd så vi behövda ändra den, kommenterar Olle Gustafsson.

Elcyklisterna uthålligare

Undersökningen har också kartlagt hur uthålligheten är i pendlingsvanorna med förmånscykel. Man har då jämfört svar i den första enkäten, med den andra enkäten. Där avslöjar enkäterna att dem som fick vanlig cykel under 2016 till att börja med cykla mer, och åkte mindre bil. Men efter ett tag bryts utveckling, och man åker mer bil och cyklar mindre, dock inte lika mycket som innan förmånscyklarna infördes.
De som skaffade elcyklarna under 2016 var betydlig mer uthålliga på två hjul vid jobbpendlingen. Före förmånscyklarna åkte drygt 60 procent bil till jobbet. Efter 2016 var bilandelen nere i cirka 35 procent, och efter 2018:s enkät så är den nu nere i cirka 32 procent bil. Andelen som elcyklar till jobbet var    drygt 40 procent efter 2016 års enkät, och har stigit till cirka 48 procent efter 2018 års enkät.
Olle Gustafsson sammanfattar dessa resultat.
– En intressant iakttagelse är att bilåkandet ökar lite igen bland dem som skaffade vanliga cyklar. Den trenden syns inte bland elcyklisterna, som minskade sin bilpendling 2016 och fortsätter minska vid 2018 års enkät.
Bland rapportens slutsatser sägs den ökande cykelpendlingen kan minska köbildning i rusningstid i Jönköping. Men Olle Gustafsson konstaterar detta ännu inte är synligt.
– Men varje bilist som tar cykeln är eftersträvansvärd, bara att få bort 10 procent av bilarna ger helt annat flyt i trafiken. Och cyklingen bidrar till färre bilar i rusningstid. Många i kommunen jobbar kontorstid och har arbetsplatsen i centrum.

Läs mer