Utvärdering del 2: Både elcykel och vanlig cykel ökar motion

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Träning/motion ökar för många efter levererad förmånscykel, oavsett om det är vanlig eller elcykel, visar enkäten mot förmånscyklisterna. Källa diagram: Jönköpings kommun

7-12-2018 / Jönköpings kommun utvärdering av förmånscyklar berör även hur de påverkar cyklisternas hälsa. Generellt sett så tycks cyklarna bidragit till mer motion, visar den enkät som kommunen gjort. Det gäller såväl dem med elcyklar liksom vanliga cyklister.

Under 2016 började Jönköpings kommun att erbjuda sina tillsvidareanställda förmånscyklar. Konceptet går ut på att cyklarna hyrs under tre år via ett bruttolöneavdrag.

I en tidigare artikel ha vi berättat hur förmånscyklarna påverkar resvanorna vid jobbpendlingnen. Generellt sett ökar cyklingen, och utvärderingen visar att elcyklarna har störst potential att ersätta bilresor till jobbet.

Men kommunens utvärdering har också kartlagt hur förmånscyklarna påverkat motionsvanor och kondition. De kommunanställda som tagit ut förmånscyklar har fått svara på frågor via webbenkäter.

Det syns att förmånscyklisterna blivit flitigare att motionera, oavsett elcykel eller vanlig cykel. Dock syns ett undantag bland elcyklisterna.

Störst ökning av motion är inom gruppen kvinnor med elcyklar, där 54 procent anger att de ökat träningen (se även diagrammet längt upp). 41 procent är siffran bland kvinnor med vanliga cyklar. Männen har inte ökat lika mycket, men 40 procent av männen med elcyklar uppger att de ökat motionen. 42 procent av män med vanlig cykel uppger ökad träning.

Enkätsvaren visar att förmånscyklarna verkar medföra en ökning av antalet dagar i veckan där kvinnorna motionerar. Flitigaste motionärer var de kvinnor som fick vanliga cyklar, både före och efter levererad förmånscykel. Bland kvinnor bidrog elcyklarna till att minska andelen som sällan eller aldrig motionerar.

Bland männen har både vanliga och elassisterade cyklar medfört en ökning i hur många dagar i veckan man motionerar, visar utvärderingen. Oftast motionerade män som beställt vanlig cykel. Både elcyklar och vanliga cyklar ger en ökning på 9 procentenheter av träning 4-7 dagar/vecka. Ett negativt undantag bland elcyklisterna, är att det verkar ha medfört en ökning av gruppen män som sällan eller aldrig motionerar; från 9 till 12 procent.

Bättre kondition med elcykel

Cyklisterna fick även svara på frågor om de upplevde att deras kondition förändrats. Många upplever en förbättring men den varierar mellan kvinnor och män, samt med eller utan elcykel. Störst är skillnaden mellan kvinnorna. 35 procent av kvinnorna med vanlig cykel anger förbättrad kondition. Bland elcyklande kvinnor är det ännu fler som upplever bättre kondition, hela 50 procent efter levererad elcykel.

Bland männen är det ungefär lika många som anser sin kondition blivit bättre oavsett om de har elcykel eller vanlig cykel (44-45 procent). 

En liten andel anser de fått sämre kondition. Bland dem som anser konditionen försämrats är det fler med elcykel (1-2 procent) än bland dem med vanlig cykel (0-1 procent).

 Elcyklarna tycks ge ungefär samma påverka på motionsvanor och kondition som vanliga elcyklar? Var det oväntat?

-Det var inte något total överraskning, jag har hört om andra undersökningar nere i Europa, där man kommit fram till att elcyklarna ökar motionerandet, svarar Olle Gustafsson projektledare inom mobilitetsfrågor vid Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor. 

-Det som överraskar är att elcyklar lyft kvinnornas motionerande extra mycket, säger han.

Någon tydlig förklaring till detta har han inte, men han gissar att elcyklar varit en hjälp i det backiga Jönköping och därmed möjliggjort cykling för sådana som inte cyklat tidigare. Därmed rör de sig mer.

Sammanfattningsvis är man vid Jönköpings kommun mycket nöjda med utfallet av förmånscyklarna. Och allt talar för att erbjudandet till de kommunanställda ska finnas kvar.

Fler får råd

-Vi tror verkligen på förmånscyklar, det är den bästa formen av nudging till hållbart resande. De som skaffar cyklarna behöver inte se kostnaderna, eftersom de betalar via lönen. Att summan också delas upp gör det lättare att ta kostnaden, säger Olle Gustafsson.

Han menar också att förmånscyklarna gjort elcyklar mer tillgängliga för dem som inte tjänar så bra, eftersom kostnaden dras från bruttolönen.

-Nu får de som inte haft råd, en chans att skaffa elcyklar.

Olle Gustafsson är mycket nöjd med det totala utfallet av förmånscyklarna.

– För kommunen är detta den mest framgångsrika mobility managementinsatsen hittills. Det har bidragit till en lavinartad ökning av elcyklar i Jönköping.

Läs mer