Satsning på elcyklar ställer krav på samhällsplaneringen

admin

admin

2 feb 2021

Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg ska studera hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag, berättar nyhetsbrevet Extrakt, som tillhör forskningsrådet Formas som verkar för hållbar utveckling.

I forskningsprojektet Energirelaterade praktiker i förändring – elcyklar, politik och vardagsliv ska Karin Edberg, forskare i sociologi vid Örebro universitet, titta på just elcyklarnas plats i människors vardag. 

I forskningsprojektet ingår intervjuer med såväl elcyklister som cykelhandlare och politiker och tjänstemän på lokal nivå. Ett antal elcykelanvändare från Stockholm och från Gotland ska få skriva dagbok.

– Jag vill fånga hur de här personerna verkligen använder sina elcyklar, inte vad de tänker att de ska göra. Tillsammans med intervjuer ska det ge en bild av cyklisternas intentioner och faktiska användande, säger Karin Edberg till Extrakt.

Bilresor

Ett mål är att förstå hur synen på elcykeln går ihop med hur den faktiskt används. Regeringen var tydlig med att beskriva elfordonspremien som en klimatsatsning, en bild som Karin Edberg tror kan nyanseras. Den bilden bygger på att flera kriterier uppfylls, som att användarna verkligen ersätter bilresor med elcykel. Samtidigt finns andra fördelar, som att fler äldre än andra grupper har nyttjat premien, och att elcykeln då kan ge äldre ett mer rörligt liv.

Fler förändringar väntar

Karin Edberg hoppas också att forskningen ska komma lokala beslutsfattare till gagn. Elcyklarna är ett bra exempel på en energiomställning som inte går att undvika, och som ofta ställer krav på just lokal samhällsplanering.

– Vad gäller elcyklarna så räcker det inte med politiska incitament för själva inköpet, samhället på alla nivåer måste inkluderas om infrastruktur och attityder ska kunna förändras.

Läs hela intervjun på Extrakt

20-01-2020

Läs mer