Regeringen vill höja moms för cykelreparationer

Björn Åslund

Björn Åslund

30 okt 2022

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har beslutat höja momsen för reparationer av cyklar från 6 procent till 12 procent. Denna höjning gäller även andra typer av reparationer. Avsikten är att säkra skatteintäkter till staten.

Regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna vill även höja momsen för reparation av skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Förslaget är tänkt att gälla från 1 april 2023. 

Skälen för denna höjning motiveras promemorian: Mervärdesskatten är en effektiv skatt och bör värnas som intäktskälla för staten. Man vill också öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet genom höjningen från 6 procent till 12 procent. Genom att höja skattesatsen från 6 till 12 procent behandlas dessa tjänster mer likt varor och tjänster som beskattas med normalskattesatsen 25 procent, skriver man i promemorian.

Denna moms för reparationer har reducerat av tidigare regeringar, för att uppmuntra till återbruk och reparationer. Skälen för detta har bland annat varit att minska miljöpåverkan, när äldre saker kan få ett förlängt liv.

Av promemorian framgår att vi får räkna med höjda priser på reparationer:

”Förslaget bedöms leda till högre priser på berörda tjänster. Nedan följer några exempel på hur priserna påverkas vid fullt prisgenomslag. Tjänsten byte av cykeldäck vid punktering, som i dag kostar omkring 300 kronor, kommer efter mervärdesskattehöjningen att kosta omkring 315 kronor inklusive mervärdesskatt.”

Höjningen blir ingen bonus för miljön, det framgår i promemorian:

”Vid höjd mervärdesskatt på reparationer av vissa varor bedöms kostnaden för att köpa reparationstjänsten öka. Därmed minskar incitamenten för konsumenter att reparera redan tillverkade varor i stället för att köpa nya. Det bedöms i sin tur leda till en något försämrad resurshushållning och till att miljöbelastningen från produktionen av nya varor ökar.”

Källa:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/10/hojd-mervardesskatt-pa-vissa-reparationer/

Läs mer