Naturvårdsverket vill stoppa elcyklar i naturen

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

31 jan 2021

⇒ Elcyklar får inte färdas på stigar och leder i naturen. Detta meddelades av Naturvårdsverket under sommaren, som hänvisar till sin tolkning av allemansrätten. Denna tolkning har dock inte prövats i domstol. Och Cykelfrämjandet ifrågasätter det riktiga i beslutet.

Text: Björn Åslund Ur Allt om Elcyklar nr3 2016

Det är inte några speciella larm om att elcyklar orsakat skador eller störningar i naturen som fått Naturvårdsverket att ut-färda restriktioner. Elcyklar ger ungefär samma påverkan på naturen som vanliga cyklar, som är tillåtna, menar Per Nilsson, som är handläggare i frågor kring allemansrätten vid Naturvårdsverket.

– Då är det värre med vanliga mountainbike med grova däck, där finns det platser med ökat slitage. Risken för markskador beror mer på vägval och körstil, säger han. 

Naturvårdsverkets invändningar mot elcyklar grundar sig på en tolkning av allemansrätten, förklarar Per Nilsson. 

– Allemansrätten innebär att man tillfälligt och hänsynsfullt får vara på någon annans mark utan att behöva fråga om lov. Denna rätt är som en sedvanerätt, med vilket det följer skyldigheter att uppträda hänsynsfullt mot markägaren och andra som vistas i naturen.

Allemansrätten säger inget specifikt om elcyklar, men Naturvårdsverket har studerat en rad propositioner, utredningar och förstudier kring andra lagar och motorfordon, och dragit slutsatsen att allemansrätten inte ger rätt till någon som helst motorisering.

– Det finns ingen motoriserad allemansrätt, vilket vi tagit fasta på. Det gäller alla elcyklar och även andra fordon, oavsett storleken på motorn, säger Per Nilsson.

Per Nilsson, handläggare vid Naturvårdsverket. Foto: Lars Eklund

Men i lagen om vägtrafikdefinitioner faller ju elcykel under samma definition som cykel, med skillnad att den får ha en motor som ger stöd upp till 25 km/h. Betyder inte det att elcykeln ska betraktas som en vanlig cykel?

– Vägtrafikdefinitioner definierar vad som gäller i vägtrafiken, inte i naturen.

Allemansrätten är en sedvanerätt, som inte är tydligt definierad i lag, så den beskriver inte i detalj vad som som är tillåtet eller inte. Huruvida elcykeln i naturen verkligen skulle vara ett brott är ännu inte prövat i domstol.

– Naturvårdsverkets tolkning är alltså inte helt säker, eftersom den inte prövats i domstol, anser Per Nilsson. Vid rättslig prövning skulle domstolen få ta ställning till om elcyklar omfattas av allemansrätten eller inte.

Det eventuella brottet skulle även falla under annan lag. Han drar ett parallellt exempel, om snöskotrar som inte heller får framföras fritt i naturen enligt allemansrätten. I de fall snöskoterförare fällts har det främst handlat om körning i förbudsområden, alltså inte brott mot allemans-rättens princip om rätten att vara på någon annans mark.

Cykelfrämjandet som organisation är inte glada över Naturvårdsverkets beslut:

– Vi tycker inte detta är bra, att vanliga elcyklar hindras i naturen, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

– Vi menar att Naturvårdsverket inte utrett frågan tillräckligt. Vi tror det är ett felaktigt beslut då en vanlig 250 watts elcykel ju av Transportstyrelsen anses som en cykel.

Cykelfrämjandet har bokat ett möte med Naturvårdsverket, för att kunna lägga fram sin syn.

– Vi menar att en elcykel inte gör större påverkan på naturen än en vanlig cykel. Vi menar också att elcyklarna bidrar till hälsa genom att man kommer ut och får naturkontakter, konstaterar Lars Strömgren.

Men det tycks ändå inte omöjligt för elcyklister att komma ut i skog och mark. Har man markägarens lov så ska det gå bra, enligt Naturvårdsverkets tolkning.

Dock kan det vara svårt att veta vem som äger marken och få tillstånd, eftersom det är sällsynt att det i natur och skog framgår vem som är ägare. Ett besök hos Lantmäteriet kan ge dessa uppgifter.

Per Nilsson utesluter inte att särskilda mountainbike-leder kan vara tillgängliga även för elcyklar.

– Markägaren har då accepterat ett visst slitage, men det betyder inte automatiskt att elcyklar får färdas där. Men om mark-ägaren har givit lov till en led för vanliga mountainbikes och elcyklar, så behöver inte varje enskild cyklist prata med mark-ägaren.

Läs mer