EU fastställer minimikrav för cykelparkering

Björn Åslund

Björn Åslund

16 dec 2023

Ett uppdaterat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda fastställer för första gången minimikrav för cykelparkering i de flesta typer av byggnader, både för bostäder och övriga byggnader. Något som hittills saknats i de flesta EU-länder.

Denna nyhet presenteras bland annat av den europeiska cykelorganisationen ECF (European Cyclists’ Federation). Man skriver att efter två års förhandlingar enades lagstiftarna den 7 december om en text som, när den officiellt stämplades av medlemsstaterna och Europaparlamentet i början av nästa år, kommer att vara banbrytande för cykelparkeringsnormer i hela EU-området. Detta beskrivs som en stor vinst för ECF och ett viktigt erkännande för cykling som ett klimatvänligt och energieffektivt transportmedel.

ECF lyfter fram de viktigaste resultaten för cykling som medlemsstaterna måste säkerställa:

• För nya bostadshus och de som genomgår stor renovering, med fler än tre parkeringsplatser: Minst två cykelparkeringsplatser för varje bostadshusenhet. Med en genomsnittlig hushållsstorlek på 2,3 personer i EU betyder det att nästan alla invånare som bor i en sådan byggnad kommer att ha tillgång till cykelparkering. I ett skäl, även om det inte är juridiskt bindande, föreskrivs att regeln om två cykelparkeringar per bostadsenhet helst bör gälla även för byggnader utan bilparkering.

• För nya lokaler och de som genomgår stor renovering med fler än fem bilparkeringsplatser: Cykelparkeringsplatser som representerar minst 15 % av genomsnittet eller 10 % av byggnadens totala användarkapacitet. Utrymme för cyklar med större dimensioner än vanliga cyklar, som lastcyklar, bör också beaktas.

• För befintliga byggnader som inte är bostäder, med fler än tjugo parkeringsplatser: Cykelparkeringsplatser som representerar minst 15 % av genomsnittet eller 10 % av byggnadens totala användarkapacitet. Återigen, utrymme för cyklar med större dimensioner än vanliga cyklar bör tillhandahållas. 

Dessa bestämmelser för befintliga byggnader än bostäder måste tillämpas senast den 1 januari 2027.

Laddning elcyklar

Ytterligare bestämmelser som att tillhandahålla laddinfrastruktur för elcyklar i bostadshus ingår också i direktivet. 

EU:s bestämmelser om cykelparkering i såväl bostadshus som icke-bostadshus är banbrytande i den meningen att många medlemsstater hittills saknar sådana normer, konstaterar ECF i en kommentar.

En ECF-rapport från 2018 om cykelparkeringsnormer i 31 europeiska länder fann att endast sex länder med nationella lägsta kvantitativa cykelparkeringsnormer för flerbostadshus. 

Nästa steg

Medlagstiftarna, rådet och parlamentet, förväntas anta direktivet under de första månaderna av 2024. När det väl har offentliggjorts i EU:s officiella tidning och trätt i kraft kommer medlemsstaterna att ha 24 månader på sig att införliva EU-direktivet i nationell lagstiftning. Implementeringen startar därefter.

Källa:

https://ecf.com/news-and-events/news/two-bicycle-parking-spaces-apartment-set-become-new-european-norm

Läs mer