Elcyklar i terräng lämnas i fred

Björn Åslund

Björn Åslund

1 feb 2021

 I fredags har utredningen om hållbar terrängkörning överlämnat sitt betänkande till regeringen. Men utredarna låter elcyklarna var i fred, trots att naturvårdsverket ansett att nuvarande lagstiftning om terrängkörning och elcyklar är otydlig.

Möjligheten att elcykla i terrängen behöver förtydligas och definitionen av elcykel/cykel behöver ses över, ansåg naturvårdsverket när man analyserade terrängkörningens påverkar på djur, natur och friluftsliv. Denna ståndpunkt lämnades som ett underlag till den nu färdiga utredningen hållbar terrängkörning.

Men utredarna låter elcyklarna vara i fred. Faktum är att elcyklar bara nämns på två ställen i den färdiga utredningen (SOU 2019:67). Utredningen har fokuserat på den motoriserade terrängkörningen, och fastslår där att elcyklar med med högst 250 Watts motor definieras som cykel. Därför faller de utanför utredningens område.

Olaglig körning

Utredningen föreslår finansiering av fler allmänna skoterleder, att det skapas en fond för underhåll av skoterleder, att tillsynen över olaglig körning i terräng utökas och att funktionsnedsatta ska kunna få tillstånd att köra i terräng i syfte att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv, framgår i ett pressmeddelande.

Utredningens förslag syftar till att främja en hållbar användning av motordrivna fordon i terräng. Terrängkörning ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Körning ska ske så att skador eller olägenheter på mark, vegetation, djurliv eller människors hälsa förebyggs. Samtidigt får fordon användas i snötäckt terräng för att tillgodose behov av transporter för lokalbefolkningen eller för friluftslivet i form av jakt, fiske eller naturupplevelser. Fordon behöver också användas inom t.ex. jordbruk, skogsbruk eller rennäring så att näringen kan bedrivas på ett effektivt, men ändå miljömässigt godtagbart sätt. 

-Utredningens samlade förslag ger förutsättningar för att nå en hållbar terrängkörning, säger regeringens utredare Anders Lillienau. Men det behövs ett långsiktigt arbete som involverar alla berörda aktörer, inte minst på lokal nivå. 

Skoterleder

Utredningen föreslår ökade möjligheter att styra snöskoterkörning till skoterleder så att körningen vållar mindre skada och olägenheter för djur, natur och människor. Genom en fordonsskatt om 180 kr per år för snöskotrar och terränghjulingar kan en utbyggnad av fler allmänna skoterleder finansieras.

Foto: Ola Jacobsen

22-12-2019

Läs mer