Elcykelpremien utvärderad: Elcykeln ersätter ofta bil

admin

admin

31 jan 2021

Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter, enligt självskattningar, resor som annars skulle ha utförts med bil, uppger naturvårdsverket.

Foto: Björn Åslund

26-08-2019/ En ökad användning av elcykel leder troligtvis till minskade växthusgasutsläpp, ökat behov av sällsynta jordartsmetaller, mer fysisk aktivitet, en minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller och förmodligen också till en ökning i antalet trafikolyckor. Detta visar en utvärdering som Naturvårdsverket har gjort. 

Utvärderingens bedömning är att effekterna förutsätter att elcykeln ersätter ett fossildrivet färdsätt vilket ofta verkar vara fallet, berättar naturvårdsverket i pressmeddelande.

Resultatet visar att kvinnor och män köper elcykel i liknande utsträckning, att de som köpt elcykel har högre utbildning, inkomst och bättre självrapporterad hälsa än den övriga befolkningen. Den visar också att fler äldre än yngre köper elcykel i relation till sin andel av befolkningen. Det är fler elcykelköpare per 1 000 invånare i de södra länen än i de norra. Skillnaderna över landet är dock små när man jämför olika kommuntyper.

Bekvämlighet och miljöintresse

De vanligaste motiven till att personer köper elcykel är enligt enkäten minskad ansträngning/ökad bekvämlighet, miljöintresse, ökad möjlighet att nå olika platser samt ökad fysisk aktivitet. Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter, enligt självskattningar, resor som annars skulle ha utförts med bil, och den andra hälften ersätter andra färdsätt (kollektivtrafik, vanlig cykel, gång, etcetera).

Den utvärdering som Naturvårdsverket har gjort syftar till att ge mer kunskap om effekter av den premie för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer som Naturvårdsverket betalade ut under 2018. 

På grund av begränsningar i tillgängliga data kan Naturvårdsverket inte dra några säkra slutsatser kring hur elfordonspremien har påverkat inköpen av elfordon. Utvärderingen har istället analyserat hur inköp och användning av elcyklar påverkar de effekter som utvärderingen har varit intresserad av att mäta. Dessa har handlat om växthusgasutsläpp, buller, partiklar, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och hälsa. Utvärderingen har uteslutande fokuserat på elcykling eftersom en majoritet av de som fick elfordonspremien (93 procent) fick den för inköp av elcykel.

Elfordonspremien var en del av regeringens satsning på klimat och miljö i budgeten 2018. Målet med premien var att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt genom att ge en premie till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer. Premien skulle dessutom bidra till ökad tillgänglighet och ökad folkhälsa. Sammanlagt kunde privatpersoner få ersättning för 25 procent av inköpspriset eller maximalt 10 000 kronor.

Läs mer