Elcykel ger lika stor fysisk aktivitet som vanlig cykel

admin

admin

31 jan 2021

Elcyklister har lite högre BMI, enligt PASTA-studien. Det tycks bero på att tyngre personer väljer elcykeln, just för att den är mindre ansträngande att trampa.

13-08-2019/ Elcyklister och vanliga cyklister har ungefär lika höga fysiska aktivitetsnivåer. Detta beror främst på att elcyklisterna cyklar betydligt längre än de trampande cyklisterna, visar en utvärdering från studien PASTA där över 10.000 cyklisterna vanor och hälsa studerats.

Elcyklisternas resor är längre när de jämförs med vanliga cyklister. Den fysiska ansträngningen för elcyklister och cyklister är på samma nivå. När elcyklar ersätter bilåkande leder det till tydligt ökad aktivitet, den ökar med 550 MET/ Metabolic Equivalent Task (mått som visar mängden syra och kalorier som kroppen förbrukar). Men de tranportsätt som elcykeln ersätter, används fortsatt ofta. 

Detta är de viktigaste slutsatserna som lyfts fram ur PASTA-studien (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches), som gått ut på att mäta fysisk aktivitet för elcyklister i jämförelse med konventionella cyklister och icke cyklister. Data är hämtade från transport-  och hälsouppgifter från en undersökning i sju europeiska städer, där Sverige representerades av Örebro. Studien har publicerats på Sciencedirect.com

Fysiska aktivitetsnivåer (mätt i Metabolic Equivalent Task minuter per vecka) var liknande hos elcyklister och vanliga cyklister (4463 mot 4085). Men elcyklisterna rapporterade tydligt längre reseavstånd, det dagliga reseavståndet för elcyklister var 8,0 km jämfört med 5,3 km per person för cyklisterna. 

Cyklister som bytte till elcykel minskade den fysiska aktiviteten, kopplad till resorna, med 200 MET per minut och vecka. Å andra sidan de som bytte till elcykel från bil eller kollektivtrafik ökade sin aktivitet med cirka 550 respektive 800 MET per minut och vecka.

Dessa data tyder på att elcykling leder till betydande ökningar av fysisk aktivitet när man bytt från privatbil och kollektivtrafik, medan byte från cykel till elcykel ger nettoförluster i fysisk aktivitet som dock var mycket mindre på grund av ökade reseavstånd.

Hälsovinster

-Dessa slutsatser motverkar oron för att elcykling kan leda till en avsevärd minskning av fysisk aktivitet på grund av elstödet, vilket minskar den erforderliga fysiska ansträngningen, är en slutsats som dras PASTA-studien.

Slutsatsen är att byte till elcykel leder till betydande hälsovinster för ickecyklister. Studien noterar att denna hälsovinst från elcyklar kan vara särskilt intressant för äldre som har svårt att orka cykla vanlig cykel.

-Eftersom inaktivitet påverkar riskerna för kroniska sjukdomar har äldre stillasittande personer ännu mer nytta av regelbunden aktivitet som en del av sitt dagliga liv än yngre personer, citerar vi ur rapporten.

Studien noterar att elcyklister har högre BMI (Body Mass Index) än cyklister och något högre än ickecyklister. De genomsnittliga BMI-värdena för de tre grupperna kan dock betraktas som normala. Här drar man slutsatsen att detta högre BMI mer visar att elcyklar är en hjälp för att övervinna den fysiska ansträngningen med konventionell cykling för tunga personer, än att övervikten är ett resultat av lägre fysisk aktivitet med elcykel.

För övrigt noterar vi att artikeln på Sciencedirect innehåller många fakta och analyser hur elcyklar påverkar hälsa och resvanor, samt hänvisningar till andra studier.

Läs mer