Cykling kan öka andel av pendlingen

admin

admin

2 feb 2021

Cyklar och elcyklar kan mycket väl ta andelar av jobbpendlingen efter corona-epidemin. Det är slutsatser som dras av WSP efter en enkätundersökning med 1800 svarande i Stockholm, Malmö och Göteborg. Den stora förloraren ser ut att bli kollektivtrafiken.

Det var under månadsskiftet maj/juni som WSP genomförde enkätundersökningen med 1800 svarande från de tre storstadsregionerna för att ta reda på hur människor förändrat sina vanor kopplat till pendling och resande. WSP ställde även frågor kring hur resenärerna trodde att de skulle agera när pandemin ebbat ut. 

Resultatet följer de trender som synts i städernas egna mätningar under pandemin, både i Sverige och runtom i världen. De som bor i storstadsregionerna reser generellt betydligt mindre under pandemin, både när det gäller arbetsresor och privata resor. Andelen som säger att de jobbar hemma på heltid har fördubblats från 18 procent till 47 procent. 

Resultatet pekar också på en kraftig minskning i kollektivtrafiken, något de svarande tror till viss del kommer bestå. Så många som varannan pendlare känner sig tveksam att återgå till kollektivt resande även när pandemin har ebbat ut. 

Mer än en av fem säger att de skaffat en cykel och ytterligare 14 procent anger att de cyklar mer än innan. 

Elsparkcykel är fortfarande ett ganska nytt inslag i trafiksystemet, men det
är ändå tio procent som säger att de antingen införskaffat eller börjat använda elsparkcykel under pandemin. 

Av dem som säger att de tidigare oftast åkte kollektivtrafik kommer 70-80 procent av dem fortsätta att göra så även när pandemin ebbat ut. Av dem som tänker byta färdsätt väljer cirka hälften bil, en fjärdedel cykel och en fjärdedel gång. 

Det är något mer tydlig att cykeltrafiken, med både vanliga cyklar och elcyklar kan komma att öka, anser WSP i tolkningen av enkätsvaren. Det minskade resande med cykel på grund av att fler jobbar hemma motsvarar inte den ökning till följd av de som byter till cykel från ett annat färdmedel, främst kollektivtrafik. Ökningen kan vara allt från några få procent upp till 40 procent.

15-06-2020

Läs mer