Analys: Klimatpolitiska rådet missade elcyklarna

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

23-03-2019/ Klimatpolitiska rådet har granskat regeringens klimatpolitik, och har gjort det med fokus på transporterna, som står för cirka en tredjedel av CO2-utsläppen i Sverige. Cykling nämns som en del av lösningen, men elcyklar nämns inte alls i rapporten.

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Ramverket antogs året innan av en mycket bred majoritet i riksdagen. 

Rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Arbetet ska redovisas i en årlig rapport. 

I denna första rapporten som presenterades i den gångna veckan är det fokus på vägtransporterna. Man konstaterar att överhuvudtaget så går utsläppsminskningarna för långsamt, om det ska finnas en möjlighet att nå Sveriges klimatmål, som är noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, och att därefter ha negativa nettoutsläpp. 

Minskat bilberoende

Rådet lyfter fram en rad problem och möjligheter, som syftar till att öka tempot i utsläppsreduktionen från transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av fordon och biobränslen. Det handlar en ändrad samhällsplanering för minskat bilberoende. Det handlar om behov av förändringar i transportpolitiken.  På ett antal ställen i rapporten nämns att persontransporterna med bil måste minska, och det kan då göras genom mer cykel, gång och kollektivtrafik.

Men inte en rad om elcyklarna och deras potential att förändra resandet. Det kan tyckas märkligt att man inte ens analyserar elcyklarna, med tanke på den elcykelpremie som fanns förra året. Frånvaron av analys gör att man avstår att bedöma elcyklarna potential som komplement och ersättare till biltrafik. Det är möjligt att klimatpolitiska rådet gjort en bedömning att elcyklarna inte alls kan bidra till att minska utsläpp från vägtrafiken. Men då borde detta redovisas, bland annat med tanke på att den förra regeringen ju hade elcykelpremien just för att underlätta för bilister att byta till elcyklar med med små utsläpp.

Elcyklar har potential

Att elcyklarna har en potential att ersätta bilar råder ingen tvekan om. Det finns gott om exempel som visar att före detta bilister gärna sätter sig på elcyklar och fortsätter med det. Det som är mer oklart är den verkliga potentialen för elcyklarna, hur mycket biltrafik kan de ersätta. För elcyklarna ännu inte slagit igenom stort här i Sverige och utvecklingen är sannolikt bara i början.

Att elcykelns potential är stor syns tydligen nere i mellersta Europa, i Holland, Belgien och Tyskland, där elcyklarna tar allt större del av cykelmarknaden. Den högsta siffra vi noterat är från Belgien där 45 procent av de sålde cyklarna var elcyklar.

Sverige bistra vinterklimat gör att vi kanske inte når riktigt så långt, men lär kunna nå högre än 19 procents marknadsandel som nåddes förra säsongen då elcykelpremien fanns.

Men klimatpolitiska rådet lägger fram flera rekommendationer (nedan) till regeringen om styrmedel på transportområdet, varav flera skulle kunna ha bäring på elcyklarna. Fast vi misstänker att de syftar på biltransporterna, eftersom elcyklarna inte nämns.

  • Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i ökad elektrifiering och användning av autonoma fordon som samtidigt främjar regional rättvisa.
  • Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.
  • Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter.
  • Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.
  • Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.
  • Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

När man nu klimatpolitiska rådet tar upp cykling som ett alternativ till bilar, så är det närmast ett tjänstefel att inte granska elcyklarnas potential. Hur kunde rådet missa detta?

Fakta:

Klimatpolitiska rådets årsrapport 2019

Läs mer