Stopp för elcyklar i naturen?

Gustav Forsberg

Gustav Forsberg

5 feb 2021

Naturvårdsverket har gjort en tolkning av allemans­rätten som skiljer på elcyklar och vanliga cyklar. De hävdar att en cykel med motor inte
omfattas av allemansrätten. Detta kan få stora
konsekvenser för den som vill elcykla i naturen.

Foto: Mediadays

Rätten att elcykla i naturen bestäms av allemansrätten och terrängkörningslagen. Klassningen av elcykeln har också stor betydelse. Olika regler gäller för elcyklar som klassas som cyklar respektive mopeder.

Terrängkörningslagen är en lag för att skydda naturen som säger att det är förbjudet att köra moped i naturen, även på egen mark. Elcyklar som klassas som mopeder får alltså bara köras på vägar. Terräng är allt som inte är vägar eller bebyggt, dvs skogar, hagar, hedar, stenhällar, stränder etcetera.

Alla elcyklar med starkare motorer än 250 watt eller elstöd upp till 45 km/h är i lagens mening mopeder. Trampar du en sådan i naturen kan polisen gripa dig för brott mot terrängkörningslagen.

Om en elcykel däremot har högst 250 watt märkeffekt samt elstöd upp till maximalt 25 km/h när man trampar, klassas den som cykel. Den ingår då inte i gruppen motoriserade fordon i terrängkörningslagen. Därmed får den användas i terräng på samma sätt som en vanlig cykel. Men om man elcyklar på annans mark måste också allemansrätten gälla, såvida man inte fått tillstånd från markägaren. 

När vi trampar ner till badet en ljummen sommardag, tänker vi nog inte på om vi trampar på allmän eller enskild väg. På en vanlig cykel behöver vi inte heller bry oss. Allemansrätten ger oss rätt att gå, rida och cykla på alla vägar, oavsett vem som äger dem. De som äger en enskild väg kan inte hindra oss, så länge vi inte skadar vägen vid exempelvis tjällossning. Vi har även rätt att cykla i naturen, så länge vi iakttar aktsamhet. Det kan dock finnas lokala inskränkningar av rätten i exempelvis nationalparker och strandskyddsområden.

Naturvårdsverkets (NVV:s) tolkning är att alla elcyklar ska ses som ett motoriserat fordon. Därmed omfattas de inte av av allemansrätten enlig NVV. Detta får dramatiska konsekvenser för elcykling på annans mark, som då kan ses som olaga intrång. 

Enligt NVV:s tolkning har markägaren rätt att stoppa elcyklar både i naturen och på enskild väg, den vanligaste vägtypen i Sverige. Sammanlagt har vi hela 43 000 mil enskild väg, vilket är tre gånger mer än det allmänna vägnätet. Om man lägger ihop alla våra enskilda vägar kommer man nästan elva varv runt jorden! 

Som grund för sin tolkning av allemansrätten utgår Naturvårdsverket från en lång rad utredningar och propositioner.  Men hur jag än letar i de källor som NVV anger, hittar jag ingenting om just elcyklar.

– Elcyklar är ju en relativt ny företeelse så de är inte med i de texterna, svarar Per Nilsson på Naturvårdverket. 

Argumentationen från Naturvårdsverket (NVV) utgår istället från resonemanget att inga fordon med motor omfattas av allemansrätten. Detta är dock en sanning med modifikation. Permobiler i naturen bryter inte mot allemansrätten, enligt NVV. Vi har också rätt att färdas över annans vatten i motorbåt. Att köra bil på is anses också  som något vi får göra, utan att fråga om lov. 

Men det intressantaste exemplet på motordrift och allemansrätt är nog snöskotrar. När snöskotrarna kom på sjuttiotalet så förstod nog inte Naturvårdsverket vilken explosiv utveckling vi skulle få med skotrar. 

– I dag finns det skotrar med 7–8 cm höga kammar och långt över 100 hästkrafter som kan fara uppför branta backar i lössnö, säger Per Nilsson.

Enligt Terrängkörningslagen får snöskotrar köras i terräng om det finns ett ordentligt snötäcke som skyddar marken. När det gäller skotrar och allemansrätt utrycker sig NVV mycket försiktigt:

”Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen.”

– Vi anser att det inte finns någon allemansrätt för snöskotrar, även om det är väldigt svårt att hävda i praktiken, säger Per Nilsson.

Precis som med bilar på is så körs snöskotrar på annans mark, utan mark-ägarens tillstånd. Per Nilsson menar att snöskotrar, bilar på isbelagda sjöar och elcyklar befinner sig i en juridisk gråzon. 

– Det finns inget tydligt regelverk och inte heller några rättsfall. Så riktigt exakt vad som gäller får vi först veta, när någon tar detta till domstol.

Trots det oklara rättsläget säger NVV så här om elcyklar på sin hemsida:

”El-cyklar, Segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.”             

Hur skulle då en domstol döma om
allemansrätt för elcyklar? 

–Det törs jag inte svara på. Inte ens där det finns tydlig lagstiftning och prejudicerande rättsfall, kan man vara säker på hur en domstol kommer att döma, svarar Per Nilsson.

Hur ser du på att man cyklar i naturen med avstängd motor? Gäller allemansrätten då?

– Det kan vi inte svara på, det måste prövas i domstol.

I väntan på vägledande domar får var och en välja om man anser att NVV:s tolkning av allemansrätten är rimlig eller ej. För min del kommer jag att fortsätta att använda min elcykel i terrängen på samma sätt som min vanliga cykel. 

Men allemansrätten gör mig också ansvarig för hur jag cyklar. Tillfällig och hänsynsfull vistelse på annans mark, är en bra sammanfattning av hur jag ska uppträda. Så låt oss vara rädda om den unika möjligheten att röra oss fritt genom att alltid cykla med omtanke! 

Olika tolkningar av allemansrätten

Text: Björn Åslund Ur Allt om Elcyklar nr2 2017

 Naturvårdsverket vill hindra elcyklar i naturen med hänsyn till allemansrätten. Den praktiska tillämpningen av denna inskränkning skiljer en hel del i olika kommuner och län, visar tidningens rundringning.

I Dalarna finns cirka 300 naturreservat som förvaltas av länsstyrelse och kommuner. I de allra flesta är cyklar välkomna, men det finns undantag. I Säterdalens naturreservat är det till exempel förbjudet att framföra cykel utanför markerade cykelleder, och i Fulufjällets nationalpark är det förbjudet att cykla utanför befintliga vägar.

Naturvårdsverkets restriktiva tolkning av elcyklar och allemansrätten verkar dock inte ha påverkat inställningen till elcyklar i Dalarnas naturreservat. 

– Jag har kollat med länsstyrelsens förvaltare och sannolikt är det okej med elcyklar där man får cykla. Vår tolkning är att det inte är något speciellt med elcyklar om inte hjälpmotorn är för stark och man inte kommer upp i för höga hastigheter, säger Lina Törnqvist vid länsstyrelsen i Dalarna.

Men hon betonar att man bör kolla varje reservats föreskrifter innan man ger sig ut med cykel, oavsett om den är elförstärkt eller inte.

– Vi lutar oss mot Naturvårdsverkets tolkning, att man som elcyklist måste kolla av markägare först, innan man ger sig ut, tillägger hon.

Nackareservatet är ett populärt mål för friluftsaktiviteter söder om Stockholm. Stockholms stad förvaltar en del av reservatet, och cykling i det området regleras av Stockholms stads trafikföreskrifter. Dessa anger att cyklar endast får framföras på skyltade cykelvägar, upplyser David Brobäck vid stadens miljöförvaltning.

– Men vi ser ingen skillnad på cyklar och elcyklar. Att begränsa elcyklar har inte kommit på tal, säger han.

Han berättar att man ska utreda en led för stigcykling i Nackareservatet, alltså främst för mountainbike. Inte heller där är det aktuellt att göra skillnad mellan vanlig cykel och elcykel, upplyser David Brobäck.

I Jönköpings kommun, där det sålts många elcyklar, finns många naturreservat. Nio av dessa förvaltas av kommunen. Merparten förvaltas av länsstyrelsen.

– Allemansrätten gäller inte för elcyklar, de är därför inte tillåtna på stigar eller i terrängen. Elcyklar får bara köra på vägar och cykelbanor som finns i reservaten, men inte på övriga utmärkta cykelleder exempelvis för mountainbike, uppger Anna Fogelberg som är kommunens förvaltare av reservaten.

För den elcyklist som vill ge sig utanför vägarna i reservaten kring Jönköping räcker det inte med att be markägare om lov, upplyser Anna Fogelberg. Ska man frångå regler i reservat måste man ansöka om dispens hos länsstyrelsen, som för andra motorfordon.

På Norrbottens länsstyrelse finns
Josefine Strand, som bland annat handlägger dispenser från restriktioner för fordon i naturen. Hon delar Naturvårdsverkets syn på allemansrätten, att den inte är motoriserad. 

Men hon har svårt att ge ett klart besked om elcyklar eventuellt får framföras i naturreservat och inom naturmark utanför allmän väg.

– I dagsläget är det svårt att säga vad som gäller för elcyklar då vi saknar vägledning. Jag efterlyser en prejudicerande dom eller mer tydliga lagar som är anpassade för elcyklar, säger Josefine Strand.

– I Norrbotten har vi till stor del känslig vegetation bestående, som fjällhedar och våtmarker. Länsstyrelsen i Norrbotten rekommenderar därför alla cyklister, även elcyklister, att följa väl anpassade stigar vid all cykling.

Terrängkörningslagen

… säger i korthet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. 

Elcykel
  över 25 km/h

Elcyklar som klassas  som mopeder (elstöd över 25km/h eller mer än 250 w motoreffekt) får enligt terränglagstiftningen bara användas på vägar och i vissa fall på cykelbanor. De omfattas högst troligen inte av alle­mansrätten, även om  detta  ännu inte är prövat i domstol. 

Elcykel
  max 25 km/h

Elcyklar som följer  EU-s definition (max elstöd 25 km/h och max 250 w motoreffekt) är enligt vägtrafikdefinitionen cyklar. De får därför användas i naturen, precis samma sätt som vanliga cyklar. Men enligt NVV omfattas de inte av allemansrätten. Det finns dock ingen dom som stödjer NNV:s tolkning.

Naturvårds­verket om
cykling och allemansrätt

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt
på att:

Undvika mjuka ­stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.

Undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker.

Anpassa körsätt efter underlag.

Grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

2018-03/cykel-stig-utsikt-32mediadays

Ur Allt om Elcyklar nr2 2017

Läs mer