Så kan Cykelcentrum jobba

admin

admin

31 jan 2021

Nu finns förslag på hur Cykelcentrum ska jobba. Bland uppgifterna vill man att det ska bidra till långsiktigt kunskapsuppbyggnad, och samordna forskning och utveckling.

I januari 2017 fick VTI (Statens väg- och iransportforsknings institut) i regeringsuppdrag att analysera och beskriva de främsta behoven inom cykelforskningen på kort och lång sikt samt att ta fram förslag på hur forskningen kan samordnas och stärkas. En rapport som beskriver hur Cykelcentrum vid VTI kan vara det samordnande navet finns nu tillgänglig för nedladdning, berättar VTI i ett pressmeddelande.

Under många år har behoven av ett kunskapscentrum för cykling diskuterats och VTI har varit en av de drivande parterna i frågan. Därför utgick forskarna från detta i arbetet med regeringsuppdraget och beskrev visionen om ett nationellt kunskapscentrum för cykling.

– Att ett sådant kunskapscentrum skulle realiseras under tiden visste vi inte när arbetet med det här uppdraget inleddes, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum vid VTI.

I infrastrukturpropositionen hösten 2017 föreslogs att ett nationellt kunskapscentrum för cykel skulle inrättas med VTI som värd. Detta blev ett faktum i och med VTI:s regleringsbrev inför 2018 och Cykelcentrum vid VTI invigdes i mars 2018.

Rapporten har  följande lista över Cykelcentrums främsta uppgifter:

Långsiktig kunskapsuppbyggnad: Cykelcentrum ska upprätta ett doktorandprogram med ett flertal doktorander knutna till olika universitet och högskolor inom skilda ämnesområden/discipliner, men med cykling som gemensamt tillämpningsområde. Ett urval av utbildningar och seminarier ska även vara öppna för yrkesverksamma inom området, för ett utbyte mellan teori och praktik. Centret ska också verka för att kunskap kring cykling förmedlas på grundutbildningar på universitet/högskolor.

Länka samman forskning och problemägare: Cykelcentrum ska bedriva tillämpad forskning och utveckling som bidrar till att möta kommuners, regioners, Trafikverkets och andra aktörers utmaningar i att uppnå en ökad och säker cykling.

Samordning av forskning och utveckling: Cykelcentrum ska även bidra till ökad samverkan mellan forskningsutförare. Genom att anordna seminarier, workshops och andra centrumaktiviteter kan projektidéer genereras och nya samarbeten skapas.

Samla och sprida kunskap: Cykelcentrum ska ha en funktion för omvärldsbevakning med uppgift att samla in och sammanställa resultat från aktuell forskning om cykling. Information om aktuella publikationer, pågående och avslutade forskningsprojekt ska spridas via webbportalen cykelcentrum.vti.se och ett nyhetsbrev som ges ut regelbundet.

Utveckling av tekniska resurser, mått och mätmetoder: Cykelcentrum ska samla och utveckla tekniska resurser för att kunna utföra mätningar och utveckla de mått och metoder som krävs för att kunna bedriva tillämpad cykelforskning.

Läs mer

Annons: