Pool med elcyklar och elbil kan minska bilanvändning

admin

admin

31 jan 2021

24-06-2019/ En diversifierad elfordonspool med elcyklar och elbilar har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags vid exempelvis arbetspendling, är slutsatser från projektet GoMate som bedrivits i Jönköping.

Förtätning av innerstäder är en pågående stadsbyggnadstrend med syftet att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer, där bilen tar mindre plats till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. En utgångspunkt för GoMate-projektet har varit att förtätningen följs upp med  betydande insatser för minskad bilanvändning. 

I GoMate-projektet har diversifierad elfordonspool vid boendet testats: pool bestående av elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar. Demonstrationer i två förtätningsområden i Jönköpings stad – en mindre i området Strandängen och en större i Munksjöstaden – har genomförts och utforskats genom olika delstudier och metodupplägg. 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Trafikverket. Det har bedrivits i samverkan mellan VTI, RISE, Cykelpoolen i Sverige AB, Tolust AB, Energikontor Norra Småland, Riksbyggen, Kommunal och Jönköpings kommun. Slutrapporten publiceras i hos VTI i rapport 1013 med titeln ”GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden”.

Det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka om och i vilken utsträckning som en diversifierad elfordonspool kan bidra till minskad bilanvändning till förmån för användning av mer hållbara mobilitetslösningar. 

Elcykel ersätter bil till vardags

-Resultaten visar att en diversifierad elfordonspool har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags vid t.ex. arbetspendling, berättas i slutrapporten. 

-Detta betyder att den egna bilen används mer sällan, vilket på längre sikt kan leda till minskat bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster. Det som utmärker bilpoolsanvändare är just inget eller lågt bilinnehav och att de nyttjar bil sällan. Elcykeltjänster fyller således nischen vardagsresor medan elbilstjänster fyller nischen sällanresor. 

En slutsats är att om potentialen ska kunna realiseras krävs adekvata pris- och affärsmodeller som styr mot minskad bilanvändning. De delstudier som bedrivits visar på höga krav på pooltjänsterna vad gäller att bidra till en smidig vardag. 

GoMate har också funnit en tröghet och bristande incitament till att testa nya lösningar, inte minst mot bakgrund av tillgång till egen bil som väl tillfredsställer behov av en smidig vardag för många. Pris- och affärsmodeller behöver ta hänsyn till en gradvis förändring där elcykel ersätter vissa vardagliga bilresor. 

Om potentialen ska realiseras behöver också poolverksamheten skalas upp betydligt avseende antal fordon per lägenhet. Trots att det var en relativt stor poolverksamhet med totalt 17 fordon för 160 hushåll, som testades i GoMate-projektet, så hade den endast kapacitet att försörja en mycket liten andel av de boendes totala resande.

(Foto: Vätterhem.)

Läs mer

Annons: