Förmånscyklar lockar bilisterna

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Förmånscyklarna till anställda inom Jönköpings kommun har verkligen satt på fart på cyklandet, och minskat bilåkandet, visar en resvaneundersökning. Störst minskning av bilåkande hittar vi bland elcyklisterna.  Andelen bilresor till jobbet i gruppen minskade från 61 procent till 36 procent.

Allt om elcyklar (nr 3/2016) kunde förra året berätta om det stora intresset för elcyklar, när Jönköpings kommun erbjöd cyklar som personalförmån. Under våren 2016 bokades 1 460 cyklar, varav 811 var elcyklar. Det stora intresset beror bland annat på att det är väldigt backigt i stans utkanter.

Nu har Jönköpings kommun följt upp hur alla cyklar påverkat resandet. Utvärderingen kommer från dels en intern resvaneundersökning (4 464 svarande) som genomfördes i december 2016, dels från en utvärderingsenkät i januari 2017 till dem som tecknat avtal om förmånscykel (732 svarande).

Om man tittar på gruppen förmånscyklister så ökade cykelpendlingen stort, med 135  procent. Andelen cykel totalt ökade från 20 procent upp till 47 procent. Vanliga cyklar ökade inte så mycket, men elcykelandelen ökade radikalt, från 2 till 26 procent av jobbpendlare som nyttjat förmånsavtalet. Både ensamkörning och samåkning i bil bland förmånscyklisterna minskade stort, med sammanlagt 34 procent. 

– En hypotetisk uppräkning till 100 procents svarsfrekvens skulle innebära att ungefär 3 000 bilresor i veckan undviks under cykelsäsongen, menar Olle Gustafsson, som är projektledare i hållbart resande vid kommunen.

Ändå har bilåkandet ökat något i Jönköping under 2016, men Olle Gustafsson konstaterar att förmånscyklarna måste ha dämpat den ökningen.

Om man tittar på elcyklisterna, så visar enkäten att de hade medelavståndet 7,5 km till jobbet. I gruppen elcyklister ser man de största förändringarna i pendlingsmönster, är slutsatsen i Olle Gustafssons utvärdering.

– Cykelpendlingen, både vanlig och elcykel, har ökat från 17 till 51 procent. Sett enbart till elcykel ökade andelen från 3 procent till 41 procent. Andelen bilresor i gruppen minskade från 61 till 36 procent.

Statistik för gruppen vanlig cykel visar också minskad andel bilresor, men inte lika stor som bland elcyklister. Innan förmånscyklar kom ut åkte 37 procent bil till jobbet, men med cyklarna minskade den 31 procent.

– Vanliga, ej elassisterade förmånscyklar ersätter antagligen främst annan vanlig cykel vid pendling även om också bilanvändandet minskar, kommenterar Olle Gustafsson.

– Elcyklarna ersätter främst bil, men även kollektivtrafik och gång. I svaren från utvärderingen framgår att flera förmånscyklister inte längre har behov av en andra bil.

En jämförelse mellan kvinnor och män som beställt förmånscykel visar att elcyklarna påverkat kvinnornas cykelpendling i större utsträckning. Kvinnornas totala cykelandel ökar från 18 procent till 47 procent, vilket är en ökning med 150 procent. Männens andel cykelpendling ökade från 25 procent till 47 procent, vilket är en ökning med 88 procent.

Statistiken baserar sig på den tid som beskrivs som sommartid.

Jönköpings kommun kör vidare med förmånscyklarna i vår, och nästa omgång planeras efter sommaren. Avsikten är att kommunen även fortsätter 2018, uppger Olle Gustafsson. 

Läs mer