Farten troligen inte främsta olycksrisken

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Olycksstatistiken visar på en något högre andel allvarligt skadade bland elcyklister, i jämförelse med vanliga cyklister. Troligen beror det mer på högre ålder bland elcyklisterna än på hastigheten, menar Anna Niska, som är forskningsledare inom cykeltrafik vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

VTI har, på uppdrag av Trafikverket, gjort en sammanställning av olyckor med cykel, elcykel och elsparkcykel rapporterade i Strada, som är ett nationellt register över skador och olyckor inom vägtrafiken.

Det är färska uppgifter om olycksutvecklingen för cyklar, elcyklar och elsparkcyklar, uppdaterade fram till oktober 2019.

Där går att se att olyckorna med elcyklar ökat kraftigt under senare år. Men antalet elcyklar i trafik har samtidigt blivit fler, och olycksutveckling och antalet elcyklar ökar i ungefär samma tempo (se jämförande diagram).

-Här kan man tydligt se att skadade elcyklister ökat mycket det senaste åren – men det hänger sannolikt ihop med exponeringen, det vill säga att antalet elcyklar och antal kilometer med elcykel ökat. Vilket är högst relevant att ha med i resonemanget, skriver Anna Niska i ett mail.

Olycksstatistiken från Strada visar också större andel allvarligt och måttliga skadade i gruppen elcyklister jämfört med vanliga cyklister. Cyklister har 31 procent måttliga skador och 4 procent allvarliga. Elcyklister har 36 procent måttliga skador och 6 procent allvarliga. 

Fler äldre elcyklister

 Anna Niska tror inte högre hastigheter på elcyklar är den främsta orsaken.

-Jag skulle gissa att det snarare hänger ihop med ålder än med hastighet, Det är fler äldre bland de skadade elcyklisterna och äldre människor är skörare och får allvarligare skador när de drabbas. 

Hon hänvisar till en tidigare rapport (VTI rapport 931) från 2017. Den visar bland annat att elcyklar kan ha ett annat rörelsemönter vid en olycka. Den testade elcykeln (med batteri i ramen) var inte benägen att vid tvärstopp slå runt över framhjulet på samma sätt som vanliga lättare cyklar. Elcykeln mer gled omkull.

I den färska VTI-rapporten ”Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor” konstaterar Anna Niska (och andra medverkande i rapporten) att utifrån kunskapssammanställning har man inte kunnat se något klart samband mellan cykelhastighet och olycksutfall. 

-Vissa studier pekar på att ”hög fart” kan ha bidragit till cykelolyckan, dock utan att definiera vilken hastighet som avses, medan andra studier inte hittat några samband. 

I VTI-rapporten från 2017 argumenteras för att skadeutfallet för cyklister tycks påverkas mer av fallhöjden än hastigheten, åtminstone inom ett visst hastighetsintervall.

Anna Niska drar slutsatsen det troligen inte är elcyklarnas hastigheter upp till 25 km/tim som är den egentliga risken:

-Jag har som hypotes att hastigheten inte är problemet utan att handhavandet av elcykeln är ett större säkerhetsproblem, så länge elcyklarna inte trimmas förstås. Men vid hastigheter över 30 km/tim blir det märkbara skillnader i bromssträcka och då tror jag hastigheten får större betydelse.

Kan man dra slutsatsen att det behövs fler studier kring elcyklar och olycksorsaker?

-Ja, absolut. Vi behöver veta mer vad som ligger bakom de olyckor som inträffar. En sammanställning av statistiken säger en sak, men för att kunna identifiera åtgärder för att minska olyckorna behöver vi ha en utökad förståelse kring orsakerna, om det exempelvis skulle vara handhavandet.

Fakta ur olycksstatistiken från Strada

  • Mellan 2014-2019 har tre elcyklister omkommit i trafiken. 71 blev allvarligt skadade. Ingen elcyklist har omkommit under 2019
  • Statistiken visar tydligt att kvinnor på elcyklar oftare skadas. 58 procent av alla skadade var kvinnor. Framför allt i ålderspannet 25-64 år dominerar kvinnorna. Över 65 år är det fler män på elcykel som skadas. (Sannolikt är det något fler män som har elcykel. Naturvårdsverkets utvärdering visade att 52 procent av dem som använde den statliga elcykelpremien var män och 48 procent kvinnor.)
  • Hjälmanvändning. Bland allvarligt skadade under 2019 cyklade cirka 65 procent utan hjälm. Bland måttligt skadade var cirka 32 procent utan hjälm.
  • 77 procent av elcyklisterna skadades i singelolyckor. Olycksorsakerna kan vara halka, gropar, löst grus på vägbanan m m.
  • Fotgängare blir påkörda av elcyklister. Under 2019 skadades elva fotgängare då de blev  påkörda av en elcyklist, varav tio blev lindrigt skadade.

Källa: VTI, http://cykelcentrum.vti.se/2020/01/olycksstatistik-for-elcyklar-och-elsparkcyklar/

3-02-2020

Läs mer

Annons: